ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΟΑΤΑΠ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Σκοπός του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος είναι να προετοιμάσει τους/τις φοιτητές/τριες με τις κατάλληλες ακαδημαϊκές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες ώστε να εργαστούν σε πολλαπλά πεδία εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης (όπως [διαπολιτισμικές]εκπαιδευτικές μονάδες, οργανισμοί, φορείς μεταναστευτικής πολιτικής, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κρατική και τοπική [αυτό]διοίκηση) με απώτερο στόχο την κοινωνική συνοχή και συμπερίληψη. Το πρόγραμμα προάγει τον σεβασμό στον πλουραλισμό και τη διαφορετικότητα, τη διαπολιτισμική επίγνωση και ικανότητα, τη διαπολιτισμική επικοινωνία, το διάλογο και τη διαμεσολάβηση, τη συνεργατική διαπολιτισμική μάθηση, καθώς και δεξιότητες διαφοροποιημένης διδασκαλίας/σχεδιασμού δια της:
 • (α) παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων και
 • (β) μελέτης σχετικής βιβλιογραφίας (Ελληνικής και ξενόγλωσσης).

Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην καλλιέργεια ερευνητικών δεξιοτήτων μέσα από:

 • την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής/ποιοτικής έρευνας,
 • την παρακολούθηση ειδικών μαθημάτων ποσοτικής/ποιοτικής έρευνας,
 • την Πρακτική Άσκηση των φοιτητών.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμπλήρωση 120 ECTS, η παρακολούθηση δηλαδή 9 εξαμηνιαίων μαθημάτων (90 ECTS) ή 6 εξαμηνιαίων μαθημάτων (60 ECTS) και Μεταπτυχιακής Διατριβής (30 ECTS), καθώς επίσης και η επιτυχής ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης (30 ECTS).ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να:

 • Να καταστούν πλέον ενήμεροι και ευαισθητοποιημένοι σε θεμελιώδεις έννοιες, αρχές και μοντέλα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης.
 • Να εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και τη λογική των σύγχρονων τάσεων, θεωριών και έρευνας που αφορούν στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση.
 • Να ενημερωθούν με πληρότητα για το εύρος και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων (μαθητών, επωφελούμενων των προγραμμάτων δια βίου μάθησης) καθώς και για τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του αντικειμένου.
 • Να κατανοήσουν τη φιλοσοφία, την αναγκαιότητα και τις στρατηγικές εφαρμογής της διαπολιτισμικής συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και της διαμεσολάβησης στους εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισμούς και να αναλύουν τις πιθανές δυσκολίες υλοποίησής τους με τα σημερινά δεδομένα.
 • Να αποκτήσουν το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο και τις αναγκαίες δεξιότητες για το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών σε μικροκλίμακα στον χώρο της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης.
 • Να δύνανται να μελετούν και να αναλύουν κριτικά έρευνες στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση με σκοπό την επαρκή ενημέρωσή τους για την πορεία της έρευνας στον οικείο χώρο, το εύρος των δεδομένων που εκτίθενται και την προοπτική επέκτασή τους στη (σχολική) πράξη καθώς και την επισήμανση τυχόν ελλείψεων και περιορισμών τους.
 • Να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με μια σειρά εργαλείων αξιολόγησης της διαπολιτισμικής ικανότητας.
 • Να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση αποτελούν κατεξοχήν προϊόντα συνευθύνης και προγραμματισμένης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων μερών (σχολείο, γονείς, διαμεσολαβητές, στελέχη οργανισμών, τοπική/ευρύτερη κοινωνία).
 • Να κατανοήσουν ότι η δράση των εμπλεκομένων επιστημών στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση αφορά σε καίριους τομείς όπως (διαφοροποιημένη) διδασκαλία, ψυχολογική στήριξη, συμβουλευτική, διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υλικοτεχνικής υποδομής, διάθεση κατάλληλα προσαρμοσμένων εποπτικών μέσων, χρήση της νέας τεχνολογίας και διαδραστικών τεχνικών ως (εναλλακτικών) μέσων διδασκαλίας, κ.λπ.
 • Να ενημερωθούν για τα υπάρχοντα εκπαιδευτικά προγράμματα και λογισμικά και να καταστούν ικανοί να εκπονούν και να εφαρμόζουν κατάλληλες διαφοροποιημένες στρατηγικές διδασκαλίας και διαμεσολάβησης.
 • Να αποκτήσουν ευχέρεια και ανάλογες δεξιότητες αναφορικά με τη συλλογή και την ταξινόμηση σύγχρονου βιβλιογραφικού υλικού καταφεύγοντας στη μελέτη και αξιοποίηση κατάλληλων επιστημονικών πηγών και στη χρήση του διαδικτύου.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες συγγραφής και τεκμηρίωσης ερευνών που σχεδιάζουν και διεξάγουν οι ίδιοι, ατομικά ή συλλογικά, με τη συνδρομή και εποπτεία των διδασκόντων καθηγητών τους και να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν με ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, συμπόσια και (δι)ημερίδες ή και να επιδιώκουν τη δημοσίευσή τους σε επιστημονικά περιοδικά.
 • Να λειτουργήσουν στο σύγχρονο σχολείο, σε οργανισμούς αλλά και την ευρύτερη κοινωνία ως εκπαιδευτικοί λειτουργοί/στελέχη αναφοράς και φορείς αλλαγής αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο, αλλά και ρόλο συμβούλου-καθοδηγητή συναδέλφων τους στην εμπέδωση της διαπολιτισμικά διαφοροποιημένης προσέγγισης και της διαμεσολάβησης για δημιουργία συμπεριληπτικών κοινοτήτων μάθησης.
 • Να εφαρμόζουν δημιουργικά τη στρατηγική της διαπολιτισμικής, μετασχηματιστικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στους φορείς που εργάζονται.


ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

Το περιεχόμενο και η Πρακτική Άσκηση του Κοινού Μεταπτυχιακού Προγράμματος συμβάλλουν, έτσι ώστε να διαμορφωθούν επιστήμονες-ερευνητές (δράσης) και διαμεσολαβητές, με αναστοχαστική διάθεση και ικανότητα να παραγάγουν νέα διαπολιτισμική γνώση διαμορφώνοντας μια συμπεριληπτική κοινωνία.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να έχουν προοπτικές απασχόλησης:
 • Ως εκπαιδευτικοί στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα λαμβάνοντας εξειδικευμένη γνώση στην διαπολιτισμική εκπαίδευση, την διαφοροποιημένη διδασκαλία και τη σχολική διαμεσολάβηση. Συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι λαμβάνουν την προβλεπόμενη μέσω ΑΣΕΠ μοριοδότηση στους πίνακες διορισμών μονίμων και αναπληρωτών, αλλά και για τις κρίσεις στελεχών, κτλ.
 • Ως διαμεσολαβητές σε φορείς που ασχολούνται με ζητήματα ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ομάδες με διαφορετικές πολιτισμικές αντιλήψεις και πρακτικές, κτλ.). Οι απόφοιτοι έχουν τη δυνατότητα ένταξης σε εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για τους Διαπολιτισμικούς Μεσολαβητές προχωρημένου επιπέδου Α’ (2η διαδρομή).
 • Ως επαγγελματίες γνώσης και στελέχη εκπαίδευσης στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Διαμεσολάβησης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.


ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΠΟΥΔΕΣ

Οι απόφοιτοι του προγράμματος μπορούν να γίνουν δεκτοί σε σπουδές Τρίτου Κύκλου (Διδακτορικές Σπουδές)

ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ελάχιστη προϋπόθεση για εισδοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών αποτελεί η κατοχή πτυχίου (Bachelor’s Degree), από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Επιπρόσθετα, οι υποψήφιοι φοιτητές/τριες θα πρέπει να πληρούν και τα ακόλουθα κριτήρια εισδοχής:

 • Αίτηση Εισδοχής: Όλα τα πεδία πρέπει να συμπληρωθούν, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου 9 με τα στοιχεία των δύο συστάσεων.
 • Βιογραφικό Σημείωμα (CV).
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Πτυχίου από αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο τίτλος πρέπει να συμπεριλαμβάνει ημερομηνία ορκωμοσίας και τελικό βαθμό πτυχίου.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας: Η Αναλυτική Βαθμολογία πρέπει να είναι η τελική, η οποία εκδόθηκε μετά την έκδοση του τίτλου σπουδών και συμπεριλαμβάνει ημερομηνία ορκωμοσίας και τελικό βαθμό πτυχίου.
 • Αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, για υποψήφιους φοιτητές/τριες από Ελλάδα, σε περίπτωση που ο προπτυχιακός τίτλος δεν απονεμήθηκε από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) ή από Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.) της Ελλάδας.
 • Αντίγραφο Πολιτικής Ταυτότητας.
 • Έκθεση Προσωπικών Στόχων και Ερευνητικών Ενδιαφερόντων (περίπου 2 σελίδες): Μία επιστολή στην οποία θα αναφέρονται οι επιμέρους ικανότητες και δυνατότητες του/της υποψηφίου/ας, το βιογραφικό του/της, καθώς επίσης οι προσδοκίες του/της από το πρόγραμμα και ο τρόπος με τον οποίο θα τον/τη βοηθήσει στην προσωπική ανέλιξη και στην ανάπτυξη της καριέρας του.
 • Προηγούμενη διδακτική πείρα και άλλα στοιχεία όπως άρθρα, μονογραφίες, βραβεία, ακαδημαϊκές διακρίσεις κ.ά. αποτελούν πλεονέκτημα.


ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο φοιτητής/τρια πρέπει να συμπληρώσει 120 ECTS καθώς και όλες τις απαιτήσεις του προγράμματος.

Ο ελάχιστος απαιτούμενος γενικός βαθμός (CPA) είναι 5.0.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Section: A – Υποχρεωτικά Μαθήματα
Min. ECTS Credits: 30 Max. ECTS Credits: 30
EDUGI-521 Θεωρία και Πρακτική της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 10
EDUGI-523 Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Σχεδιασμός Διαπολιτισμικών Προγραμμάτων 10
EDUGI-622 Διαπολιτισμική Μεσολάβηση και Διάλογος 10
Section: B – Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής
Min. ECTS Credits: 40 Max. ECTS Credits: 40
Notes: Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο.
EDUGI-524 Συγκριτική Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Παγκοσμιοποίηση 10
EDUGI-525 Πολυγραμματισμοί και Δίγλωσση Εκπαίδευση 10
EDUGI-526 Διαπολιτισμική Επικοινωνία 10
EDUGI-528 Συμπεριληπτικό και Δίκαιο Σχολικό Πλαίσιο για Όλους 10
EDUGI-529 Διαπολιτισμική Κοινωνική Ψυχολογία 10
EDUGI-621 Παιδαγωγική της Συμπερίληψης 10
EDUGI-623 Ψηφιακή Αφήγηση και Μεγάλα Δεδομένα στις Κοινωνικές Επιστήμες 10
EDUGI-624 Πολιτική, Δημοκρατία και Εκπαιδευτική Ηγεσία 10
EDUGI-697 Εξατομικευμένη Μελέτη 10
Section: C – Κύκλος Α: Έρευνα και Αξιολόγηση
Min. ECTS Credits: 10 Max. ECTS Credits: 10
Notes: Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο.
EDUGI-510 Εκπαιδευτική Έρευνα 10
EDUGI-511 Ποιοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10
EDUGI-512 Ποσοτική Έρευνα στην Εκπαίδευση 10
Section: D – Κύκλος Β: Θεωρητικές Βάσεις της Εκπαίδευσης
Min. ECTS Credits: 10 Max. ECTS Credits: 10
Notes: Οι φοιτητές δεν μπορούν να επαναλάβουν μάθημα που έχουν επιλέξει σε προηγούμενο εξάμηνο.
EDUGI-500 Θεωρία και Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης 10
EDUGI-501 Εκπαιδευτική Ψυχολογία 10
EDUGI-502 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 10
Section: E – Μεταπτυχιακή Διατριβή
Min. ECTS Credits: 30 Max. ECTS Credits: 30
EDUGI-699 Μεταπτυχιακή Διατριβή 30
Section: F – Πρακτική Άσκηση
Min. ECTS Credits: 30 Max. ECTS Credits: 30
EDUGI-698 Πρακτική Άσκηση 30
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Semester 1
EDUG-521 Theory and Practice of Intercultural Education 10
EDUGI-524 Comparative Intercultural Pedagogy and Globalization 10
EDUGI-510 Educational Research 10
Semester 2
EDUGI-523 Differentiation of instruction and Design of Intercultural Programmes 10
EDUGI-622 Intercultural Mediation and Dialogue 10
EDUGI-500 Theory and Philosophy of Education 10
Semester 3
EDUGI-525 Multiliteracies and Bilingual Education 10
EDUGI-621 Pedagogy of Inclusion 10
EDUGI-623 Digital storytelling and big data in social sciences 10
Semester 4
EDUGI-698 Practicum 10


ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του μαθήματος αποτελείται συνήθως από μια τελική εξέταση και συνεχή αξιολόγηση. Η συνεχής αξιολόγηση μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, ενδιάμεση εξέταση, μελέτες. Η βαθμολογία υπολογίζεται βάσει του βάρους της τελικής εξέτασης, της συνεχούς αξιολόγησης και της πραγματικής αριθμητικής βαθμολογίας που λήφθηκε σε αυτές τις δύο αξιολογήσεις. Με βάση την βαθμολογία των μαθημάτων υπολογίζεται ο μέσος βαθμός του εξάμηνου (GPA) ενός φοιτητή καθώς και ο γενικός μέσος όρος (CPA).


Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση Εξ Αποστάσεως

Η σελίδα φορτώνει. Παρακαλώ περιμένετε.